New Yorksubway platform b
New York 5.2009


 
© jan sobottka