5 9 .   B e r l i n a l e:  Have a good start, Mr. K o s s l i c k