Ausstellung Alexander Babic - "Speedweek" bei RECOM